Informujemy, że w dniach od 8 kwietnia do 26 kwietnia 2024r. można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola.

Przedstawiamy Państwu INFORMATOR , który pomoże Państwu w poprawnym aplikowaniu wniosków.

 

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

 

Szanowni Rodzice!

 

          Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

            Wzorem lat ubiegłych, rekrutacja prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór na stronie  www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole dostępny jest informator o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących rekrutację na rok szkolny 2024/2025. W momencie uruchomienia rekrutacji w systemie dostępne będą dokumenty i wzory formularzy.

            Ilekroć w dalszej części informacji mowa jest o przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 1. Informacje ogólne
 1. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Zielonej Górze.

Celem potwierdzenia miejsca zamieszkania w Zielonej Górze do wniosku należy dołączyć pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT (np. PIT-37, PIT-38, PIT-28 lub innego odpowiedniego dla formy dokonywanego przez Państwa rozliczenia). PITy powinny dotyczyć roku 2023. W sytuacji gdy nie dokonali Państwo jeszcze rozliczenia podatku za rok 2023, dopuszcza się złożenie rozliczenia za rok 2022.

Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania po 1 stycznia 2024 r. do wniosku mogą dołączyć kopię druku ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, złożone w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze.

Do wniosku należy dołączyć PIT obojga lub jednego z rodziców/opiekunów.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2018-2021).
 2. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są tylko dzieci 
  6-letnie podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego (urodzone w 2018 roku).
 3. Korzystanie z wychowania przedszkolnego, na zasadach obowiązujących w miejskich przedszkolach, możliwe jest również w trzech przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, tj.:
  1. Przedszkole „Jacek i Agatka”, ul. Zachodnia 61,
  2. Przedszkole „Kraina Baśni”, ul. Jerzego Waszczyka 4a-4b-4c,
  3. Przedszkole nr 47 „Happy Days – Szczęśliwe Dni”, ul. Wrocławska 20.

Przedszkola te przeprowadzają rekrutację dzieci, stosując kryteria, terminy i zasady obowiązujące w naborze do przedszkoli miejskich.

 1. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie na wolne miejsca.
 2. Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziałów Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zespole Edukacyjnym nr 6 zlokalizowanych przy ul. Łężyca-Architektów 1, w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Przylep-8 Maja 6 (tylko w przypadku braku możliwości złożenia w systemie informatycznym).
 3. Ze względów organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025 rekrutacji nie będą prowadziły:

- Miejskie Przedszkole nr 43 w Zespole Edukacyjnym nr 4 - Oddział Przedszkola przy ul. Drzonków – Szkolna 2,

- Miejskie Przedszkole nr 40 w Zielonej Górze ul. Szczekocińska 13,

- Miejskie Przedszkole nr 7 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze ul. Stanisława Moniuszki 33.

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, u których stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych, potwierdzoną zaświadczeniem lekarza specjalisty, chcący skorzystać z oferty Miejskiego Przedszkola nr 7 prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorem przedszkola.

 

 1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej
 1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze kontunuowania edukacji przedszkolnej dziecka.
 2. Deklarację należy złożyć w terminie do 2 kwietnia 2024 r. w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.
 3. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu.
 4. Postępowanie rekrutacyjne
 5. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy lub dzieci chcących zmienić przedszkole odbywa się na pisemny wniosek rodzica.
 6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 7. Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:
  1. elektronicznie na stronie internetowej

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole  

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, dzięki któremu będziecie mogli Państwo przesłać dokumenty w formie elektronicznej, sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz potwierdzić wolę przyjęcia dziecka.

  1. w formie papierowej

formularze dostępne w przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowane będą oddziały przedszkolne i do pobrania na stronie internetowej Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl.

Wypełniony wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka.

Ważne! SKŁADANIE WNIOSKÓW!

 1. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w przedszkolu pierwszej preferencji w terminie od 8 do 26 kwietnia 2024 r.
 2. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:
  1. elektronicznie wysyłając go za pomocą systemu Nabór

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole 

Instrukcja jak przesłać wniosek wraz z załącznikami znajdzie się w osobnym pliku „Instrukcja przesyłania dokumentów”. Wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane. Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór. Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.

  1. osobiście

składając wniosek w przedszkolu pierwszej preferencji. Wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce, tak by stanowiły całość.

 1. Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór, a nie przesłane/złożone w przedszkolu pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Ważne!

Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

 

 1. Kryteria  rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie
 1. Kryteria ustawowe

W przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe.

Lp.

Kryterium ustawowe

Liczba punktów za spełnianie kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1

wielodzietność rodziny

 kandydata

300

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2

niepełnosprawność kandydata

300

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

3

niepełnosprawność jednego z rodziców

kandydata

300

4

niepełnosprawność obojga rodziców

kandydata

300

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

300

6

samotne wychowywanie

 kandydata w rodzinie

300

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7

objęcie kandydata pieczą

zastępczą

300

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.)

 

Ważne  pojęcia!

Wielodzietność rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowywanie dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

UWAGA!

Dokumenty, będące załącznikami do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia, będące załącznikami do wniosku, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 1. Kryteria, określone przez organ prowadzący

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2023 r. poz. 2786):

Lp.

Kryterium samorządowe

Liczba punktów za

spełnianie kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

Dziecko obojga rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

20

 1. zaświadczenie pracodawcy
  o zatrudnieniu lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowy

cywilnoprawnej,

 1. zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie

dziennym,

 1. zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 2. wydruk z Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

 

2.

Dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko.

 

5

3.

Dziecko posiadające rodzeństwo:

 1. kontynuujące edukację przedszkolną we wskazanym we wniosku publicznym przedszkolu w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, albo
 2. kontynuujące edukację w szkole lub innej jednostce oświatowej w zespole edukacyjnym, do którego należy publiczne przedszkole wskazane we wniosku w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, albo
 3. dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do tego samego publicznego przedszkola w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja.

 

15

 

 

Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4.

Wybrane przedszkole publiczne znajduje się we wniosku:

 

 

 

 

 

na I preferencji,

50

na II preferencji,

10

na III preferencji.

2

5.

Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów, ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola specjalizującego się
w żywieniu dzieci z alergiami.

 

Kryterium to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku dzieci starających się o miejsce w Miejskim Przedszkolu nr 7, które na podstawie uchwały nr XL/477/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2001 r. prowadzi odpowiednie żywienie dla dzieci z alergią pokarmową.

30

Zaświadczenie lekarza specjalisty
o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych.

 

 

6.

 

Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego

150

Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Ważne!

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 1. Uwagi końcowe
 2. Dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte

Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie 23-27 maja 2024 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 1. Roczne przygotowanie przedszkolne

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Rodzice, którzy chcą, aby ich 6-letnie dziecko:

 1. kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do 2 kwietnia 2024 r.,
 2. realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie składają deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, wypełniają wniosek przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego i składają wraz z załącznikami w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny wskazany jako placówka pierwszej preferencji. Wniosek bierze udział w rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
 3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na rok szkolny 2024/2025 nabór do oddziałów przedszkolnych będą prowadziły następujące szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera, ul. Francuska 10;
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych, ul. Słowacka 4.
 1. Rekrutacja uzupełniająca

Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.