Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejskie Przedszkole nr 11 im. "Tęczowy zakątek" w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mp11.zgora.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zamieszczono na niej ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa nie jest dostosowana do osób niewidomych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Iwona Mierzejewska,  e – mail: kontakt@mp11.zgora.pl
Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu: 68 452 62 29 lub 68 452 62 30 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole nr 11 im. "Tęczowy zakątek" , ul. L. Zamenhofa 30, 65 – 187 Zielona Góra.

Do dwóch wejść do budynku prowadzą schody. Nie znajdują się przy nich podjazdy dla wózków.

Budynek jest jednokondygnacyjny. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych – nie ma w nim platform, windy, toalety
dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma też wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor placówki  wyraża zgodę na wstęp do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza online.

Aplikacje mobilne

Miejskie Przedszkole nr 11 w Zielonej Górze nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Dostępność cyfrowa:

Nasze założenia: staramy się, aby strona była łatwa w użyciu, czytelna i zrozumiała, pomocny w życiu codziennym, dostępna dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności, dostępna na dowolnym urządzeniu, bezpośrednia i wolna od zbędnych formalizmów.

Staramy się ułatwić czytanie i rozumienie treści:

 • używamy prostego, powszechnie zrozumiałego języka
 • w miarę możliwości używamy krótkich zdań
 • używamy list numerowanych i nienumerowanych
 • załączniki umieszczamy u dołu strony aby były widoczne dla każdego
 • obrazy, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Stosujemy w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

 • na każdej stronie znajduje się pasek nawigacji pozwalający na wygodne poruszanie się po nim
 • użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”
 • do treści strony można dotrzeć przy pomocy „skip linków”
 • załączane pliki zawierają informacje o ich formacie
 • elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne odmienny od tekstu kolor (link)
 • używamy czytelnie opisanych formularzy
 • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących

Zasady linkowania:

 • nazwa linku wskazuje, co znajdzie użytkownik po kliknięciu
 • linki prowadzące do innych stron serwisu mp11.zgora.pl otwierają się zawsze w tym samym oknie
 • linki prowadzące do innych serwisów otwierają się na ogół w tym samym oknie, za wyjątkiem:
  • linków, których uruchomienie w tym samym oknie spowodowałoby np. wylogowanie z aktualnej sesji (jeśli użytkownik jest zalogowany) lub
  • linków odsyłających do instrukcji, pomocy kontekstowej lub informacji uzupełniających w sytuacjach, w których otwarcie nowej strony w tym samym oknie zakłóciłoby wieloetapowy przepływ pracy, np. wypełnianie i wysyłanie formularza
  • linków do stron zewnętrznych

Deklaracja

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Staramy się też stosować do wytycznych WCAG 2.1 — jeżeli jednak zauważysz, że jakiś element serwisu zdecydowanie nie spełnia wymogów dostępności, skontaktuj się z nami i wskaż, co przeoczyliśmy.

kontakt@mp11.zgora.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych —  załącznik nr 4, zgodnie z WCAG 2.1 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.1)