PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH :

 • ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne
 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja korespondencji
 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
 • ewidencja czasu pracy
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno – epidemiologicznych
 • ewidencja danych o pracownikach
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej
 • rejestr zarządzeń
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych
 • księga protokołów Rady Rodziców i zebrań z rodzicami
 • dzienniki zajęć lekcyjnych
 • dzienniki zajęć specjalistycznych

Udostępnianie osobie trzeciej ewidencji, ksiąg i rejestrów lub jej części:

1.do wglądu na terenie jednostki – wymaga zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej

2.poza siedzibą jednostki – wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.